Seminaris

Els nostres seminaris estan preparats per una durada d’un matí o tarda (3/4 hores) per tal de ser una introducció lleugera a un tema en concret. Aquests seminaris han de servir als assistents per a que puguin començar a treballar en el tema amb uns coneixements bàsics, uns recursos adequats i un professional de referència.

Introducció al Internet de les Coses

L’Internet de les coses o IoT està esdevenint la darrera revolució dins el mon digital. En aquest seminari s’introdueixen els conceptes clau així com les tecnologies que l’estan possible aquesta revolució.

Sistemes de comunicació per IoT

Seminari on es presenten diferents solucions de comunicació orientades a l’Internet de les coses. Noves tecnologies inalàmbriques com LoRa o SIGFOX ja estan disponibles i cal saber les seves característiques i propietats per poder aprofitar-les.

Com treballar amb Sistemes de Cloud

Què és un sistema cloud i les diferències principals entre treballar en servidor in-house vs cloud. IaaS, PaaS, SaaS: tres acrònims clau en el món Cloud. Presentació de Amazon Web Services, Microsoft Azure, Heroku o Openshift. Docker com a contenidor d’aplicacions.

Tecnologies de Big Data: quines tecnologies són, com i quan utilitzar-les

En aquest seminari es fa una revisió dels frameworks i eines per big data més habituals, quines són? Quan les necessitem? Quines diferencies hi ha? Mites sobre NoSQL i SQL; Escalabilita. Introducció a Cassandra, Hadoop (Hbase), Spark, Kafka, Storm, qui és qui en l’ecosistema Big Data.

Metodologies àgils: SCRUM, Kanban, XP, Agile tribes

Noves metodologies per nous temps i nous tipus d’equips de treball. Metodologies tradicionals vs àgils; SCRUM: actors, frameworks i ratings. Kanban, Extrem Programming i Agile Tribes.

Clean Code, Clean Coder and TDD

Per què i com escriure bon codi, refactoring. Comentaris i codi elegant. SOLID principles. Principis de TDD, bones pràctiques i exemples d’aplicació.
Possibilitats de finançament en l’entorn del programa Europeu H2020
Què és el programa Horizon 2020 de la Unió Europea. Com accedir-hi, requisits. Tipus de programes i fonts de finançament.