Cursos

Programació sistemes encastats

Aquest curs proporciona una visió detallada de la programació de microcontroladors, tant a baix nivell amb l’ús de llibreries bàsiques com amb l’ús de sistemes operatius per sistemes encastats. Està enfocat a l’arquitectura Cortex-M d’ARM, de la que diversos fabricants ofereixen xips. S’usen dos tipus de Sistemes Operatius: ContikiOS i FreeRTOS.

Microservices i alta escalabilitat

Un curs per explicar com és una arquitectura de microservices. Els temes a tractar son els següents: Microservices & SOA, Remember OSGi?; How to model services: Introduction to DDD, Services Integration; Synchronous: REST, RPC? REST, OData, Falcon, hoplon; Asynchronous: Event based. Deployment & Docker! Testing; Monitoring; Conway’s Law and System Design; Microservices at Scale: - CQRS - Event Sourcing; Microservices in the Cloud: AWS example.